Chemie v životě člověka

Chemie v životě člověka

Začátkem 20. století došlo k velmi rychlému rozvoji průmyslu. Jedním z nejrychleji se se rozvíjejících se odvětví byl právě chemický průmysl. S tímto rychlým rozvojem, však došlo k mnoha problémům. Lidskou činností začaly vznikat chemické látky, které narušují přírodní rovnováhu a tím ohrožují životní prostředí.

Chemický průmysl začal produkovat velké množství odpadních látek, které byly zpočátku vypouštěny do ovzduší, řek nebo do půdy. Do atmosféry se začaly dostávat zejména emise CO2, NOX, SO2, uhlovodíků, prachových částic a olova. Velkým znečišťovatelem atmosféry byly především tepelné elektrárny a automobilová doprava. Z tohoto důvodu bylo nutné zavádět na elektrárnách odlučovače prachu a odsiřovací zařízení. Do automobilů se začaly montovat katalyzátory. Všechny tyto opatření mají snížit emisi škodlivých látek do atmosféry.

Vypouštění chemických látek, nebezpečných biologických látek a mikroorganizmů do vod ohrožuje rostliny a živočichy. Na znečištění vod má především vliv zemědělství, nadměrné používání průmyslových hnojiv, pesticidů.

Půda může být znečišťována ropnými produkty, pesticidy nebo sloučeninami těžkých kovů. Tyto látky se dostávají do půdy jako odpad průmyslové a zemědělské výroby, ale rovněž z domácností. Ohrožení pro půdu představují i nepovolené skládky odpadů.

Chemie se stala běžnou součástí našeho každodenního života. Mnohdy nám jej usnadňuje, ale přináší i velká rizika pro životní prostředí a lidské zdraví v podobě průmyslových havárií (ztroskotání tankerů převážejících ropu, havárie v chemických továrnách, výbuch jaderné elektrárny v Černobylu apod.). Mezi nejzávažnější důsledky působení cizorodých látek na člověka patří zvyšující se výskyt vrozených vad, alergických a nádorových onemocnění a snižování plodnosti mužů.

Abychom měli z chemických látek co největší užitek a co nejmenší škody, musíme se řídit svým rozumem a vhodnými zákony. Každý z nás může přispět ke zlepšení životního prostředí. Měli bychom se snažit kupovat výrobky od výrobců z našeho okolí, neboť tím se sníží nutnost přepravy zboží na velké vzdálenosti. Vhodné je kupovat výrobky v ekologických nebo vratných obalech, čímž dojde ke snížení produkce odpadů.

Mnohdy kupujeme potraviny obsahující látky, které naše tělo nepotřebuje a jsou pro něj zbytečnou zátěží. Měli bychom si všímat složení výrobků.

Chemický průmysl v ČR

V České republice je chemický průmysl třetím největším průmyslovým odvětvím. Chemické závody jsou v české republice situovány do několika komplexů. V Čechách se jedná hlavně o oblast mezi městy Hradec Králové až Ústí nad Labem v blízkosti řeky Labe. Na Moravě jsou chemické závody vybudovány v blízkosti řeky Moravy v okolí měst Otrokovice, Zlín, Napajedla a v Břeclavi.

Mezi nejvýznamnější chemické továrny v ČR patří Barum Otrokovice, Gumotex Břeclav, Fatra Napajedla, Zentiva Praha, Spolana Neratovice, Syntezia Pardubice, Synthos Kralupy nad Vltavou a další.

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov