Organická chemie

Organická chemie

Chemické látky, kterými jsou tvořeny těla živých organizmů, vznikají v nich a přeměňují se v nich, nazýváme organické. Ve všech těchto látkách je přítomen chemický prvek uhlík. Studiu těchto látek se věnuje vědní obor zvaný, organická chemie.

Organické látky jsou tvořeny kromě uhlíku i dalšími prvky. Téměř vždy obsahují i vodík, často kyslík, občas dusík. Organické sloučeniny obsahující halogeny se v přírodě vyskytují ojediněle, spíše jsou připravovány synteticky. V některých organických sloučeninách vyskytujících se v přírodě jsou obsaženy i další prvky. Síra se vyskytuje v bílkovinách, fosfor v nukleových kyselinách, železo v červeném krevním barvivu hemoglobinu nebo hořčík v zeleném listovém barvivu chlorofylu.

Dnes mezi organické látky zahrnujeme i látky uměle připravené jako jsou plasty, syntetická vlákna, barviva a léčiva.

Organická chemie jako samostatný vědní obor vznikla začátkem 19. století, kdy německý chemik Friedrich Wöhler připravil organickou látku močovinu z anorganické látky kyanatanu amonného.

Vlastnosti organických látek

Důvodem proč dělíme chemické sloučeniny na anorganické a organické jsou dány především jejich odlišnými vlastnostmi.

Vlastnosti organických látek:

· jsou málo rozpustné ve vodě jako anorganickém rozpouštědle,

· jsou dobře rozpustné v organických rozpouštědlech, jako je ethanol, benzín a aceton,

· jsou těkavé, mají nízkou teplotu tání i varu,

· lehce se rozkládají při zvýšené teplotě,

· jsou hořlavé,

· zpravidla nevedou elektrický proud,

· jsou citlivé na světlo a teplo,

· většinou reagují pomaleji.

Při manipulaci s organickými látkami musíme pečlivěji dodržovat zásady bezpečnosti práce. Neboť organické látky mohou být nebezpečné pro lidské zdraví.

Stavba molekul organických látek

V organických sloučeninách mají atomy jednotlivých prvků přesně danou určitou vaznost. Vaznost je vlastnost, která udává počet vazeb, které atom daného prvku vytváří v molekule se sousedními atomy. Uhlík je v organických sloučeninách vždy čtyřvazný.

 

Vaznost prvků v organických sloučeninách

Chemický prvek

Vaznost

uhlík

čtyřvazný

vodík

jednovazný

kyslík

dvojvazný

dusík

trojvazný

halogeny

jednovazné

Na atomy uhlíku se mohou vázat další prvky. Atomy uhlíku mohou tvořit různě dlouhé řetězce, které mohou být přímé, různě rozvětvené nebo uzavřené do kruhu, tedy cyklické.

Mezi atomy uhlíku, mohou vznikat vazby jednoduché, dvojné nebo trojné. Násobné vazby mohou vznikat i mezi atomy uhlíku a prvkem, který má vaznost dvojnou nebo trojnou.


Stavba molekul organických látek

V organické chemii se používají tři základní typy chemických vzorců:

· strukturní vzorec – znázorňuje vzájemné uspořádání všech atomů a všechny vazby v molekule sloučeniny,

· racionální vzorec – znázorňuje, jak jsou v molekule vázány skupiny atomů, přičemž znázorňuje pouze vazby mezi atomy uhlíku,

· sumární (molekulový) vzorec – vyjadřuje pouze počty jednotlivých prvků v molekule sloučeniny.

Typy chemických vzorců organické chemie

Typ chemického vzorce

Příklad

Název sloučeniny

Strukturní

propan

Racionální

CH3-CH2-CH3

propan

molekulový

C3H8

propan


Rozdělení organických sloučenin

Organické sloučeniny se dělí na základní dvě skupiny podle jejich složení na uhlovodíky a deriváty uhlovodíků. Jednotlivé skupiny se pak dále dělí na další podskupiny.

Rozdělení organických sloučenin

Organické sloučeniny

Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíků

Nasycené

alkany

Halogenderiváty


cykloalkany

Dusíkaté deriváty

nitroderiváty

Nenasycené

alkeny

aminoderiváty

alkyny

Kyslíkaté deriváty

hydroxyderiváty

Aromatické

areny

karbonylové sloučeniny

karboxylové kyseliny

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov