Chemické látky

LÁTKA A JEJÍ VLASTNOSTI

 

Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu.

Chemická látka je látka, která má v každé své části stejné chemické složení a lze ji vyjádřit vzorcem nebo značkou. Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny.

Chemický prvek je chemická látka, která je složená pouze z atomů se stejným protonovým číslem.

Chemická sloučenina je chemická látka, která je tvořená se sloučených atomů dvou a více prvků.

 

Rozdělení látek

1) Podle původu
a) přírodní látky - jsou látky, které nacházíme v přírodě, využíváme je a dále je zpracováváme (např. dřevo, zlato, voda, uhlí ropa);
b) vyrobené látky (umělé, syntetické) - jsou látky, které člověk vyrobyl z látek přírodních (např. papír, plasty, sklo, slitiny kovů);
c) odpady - jsou látky, které již nepotřebujeme. Některé odpady spalujeme nebo ukládáme na skládky. Další odpady tzv. recyklujeme (druhotné suroviny) - opětovně je zpracováváme (např. starý papír, staré železo, domovní odpad).

2) Podle skupenství
a) pevné látky (železo, papír, stříbro);
b) kapalné látky (voda, ropa, olej);
c) plynné látky (vzduch, oxid uhličitý, zemní plyn).

 

Zjišťování vlastností látek

Vlastnosti látek zjišťujeme třemi základními způsoby:

1) pozorováním - pomocí našich smyslů

2) měřením - prostřednictvím měřidel a měřících přístrojů

3) pokusy - s použitím pomůcek a aparatur

 

Pozorování

Vlastnosti látek, které zjišťujeme pozorováním a popisujeme pouze slovy, se nazývají kvalitativní.

V chemie při pozorování zjišťujeme vlastnosti látek pouze čtyřmi smysly:

a) zrakem - zjišťujeme skupenství, barvu zrnitorst, lest;

b) sluchem - zjišťujeme zvukovou vodivost;

c) čichem - zjišťujeme vůni či zápach. K látkám nikdy nečicháme přímo, ale lehce přivádíme rukou k nosu malé množství par se vzduchem. Některé látky mohou být škodlivé pro a jejich páry mohou leptat sliznici.

d) hmatem - zjišťujeme hrubost povrchu, pružnost, porovnáváme teplotu. Neznámé látky nikdy nebereme do holých rukou. Něktré látky mohou být žíravé a leptavé, případně mohou vniknout do organizmu přes pokožku.

V chemii nikdy nepoužíváme pátý smysl CHUŤ. Nikdy nic neochutnáváme!!!

Řada chemických látek může při neopatrném zacházení způsobit vážná poranění, nebo dokonce smrt. Všechny chemické látky jsou výrobci označeny výstražnými symboly a dodávány společně s bezpečnostními listy. Nebezpečné látky skladujeme tak, aby k nim neměly přístup zejména děti a nepovolané osoby. Nikdy nepřeléváme chemické látky do jiných obalů, zejména do obalů od potravin, aby nedošlo k jejich záměně.

 

Měření

Měření je zjišťování hodnoty veličin pomocí měřidel a měřících přístrojů. Vlastnosti látek, které měříme a vyjadřujeme v příslušných jednotkách, nazýváme kvantitativní.

Měřením zjišťujeme např.: teplotu, délku, hmotnost, koncentraci atd.

 

Chemický pokus - experiment

Chemický pokus (neboli experiment) je cílevědomé zjišťování vlastností a chování látek při dodržování přesného postupu a zásad bezpečnosti.

Pokusem zjišťujeme:

  • chování látek za určitých podmínek ;
  • reaktivitu látek - schopnost spolu vzájemně reagovat;
  • látky vznikající při chemické reakci;
  • hořlavost látek - tuto vlastnost ověřujeme vždy s malým množstvím látky;
  • výbušnost látek - ověřujeme podle přesně stanovených podmínek.

Ve školní laboratoři dodržujeme laboratorní řád a pokyny vyučujícího.

K rozlišení látek obvykle nestačí zjistit pouze jednu vlastnost, ale vždy několik význačných vlastností.

 

Děje

Rozdělujeme dva typy dějů:

1) Fyzikální děj

Jedná se o děj, při kterém nevznikají žádné nové látky. Látka může změnit skupenství, barvu, tvar nebo objem.

2) Chemický děj

Chemický děj je takový, při kterém dochází k přeměně výchozích látek na látky jiné. Např. hořením dřeva vzniká popel a kouř. Chemické děje mohou být doprovázeny uvolňováním světla a tepla, uvolňováním plynů a dýmů, vznikem zvukových efektů, vznikem vonných i páchnoucích látek nebo změnami barev.

 

Zpět na úvod 

 

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov