Úvod

CHEMIE

 

Chemie je přírodní věda, která zkoumá vlastnosti a složení látek a jejich přeměny na jiné látky.

Chemie patří mezi nejstarší vědy na Zemi. Poprvé se lidé setkali s chemií v době, kdy rozdělali první oheň. Později začali objevovat a zpracovávat první kovy. Z objevených kovů začali připravovat nejrůznější předměty, užitečné pro běžný život. Později objevovali nové materiály jako je keramika a sklo.

Dalším mezníkem v historii lidstva ve vývoji chemie je období starověkého Řecka. Známý myslitel Démokritos z Abdér začal přemýšlet o hmotě. Uvědomil si, že jestliže bychom si vzali látku a chtěli ji dělit do nekonečna, nezbylo by nám z ní nic - a z ničeho by přeci nebylo možné hmotu udělat. Proto definoval nejmenší stavební částice látek jako atomy (z řec. atomos = nedělitelný).

 

Původ jména "chemie"

Název chemie, či původně chymia, se poprvé objevil teprve ve 4. století n. l. ve spisech byzantských autorů. Jeho původ však není dobře vysvětlen. Obvykle bývá, s odvoláním na alexandrijského encyklopedického autora Zosima Panopolidského (4. století n. l.), odvozován od názvu bájné knihy Chémey, která popisovala návody na zpracování kovů a byla prý božského původu. Podle jiných může slovo chemiesouviset se starým hebrejským názvem pro Egypt Chemia, země Chámova, který uvádí již Plutarchos; tento výklad podporuje skutečnost, že starověcí Egypťané ovládali řadu chemických znalostí. Třetí etymologická teorie spojuje chemii s řeckým slovem chymós, česky kapalina nebo šťáva, čímž mohla být míněna tinktura potřebná pro transmutaci kovů, hledaná alchymisty.

 

Rozdělení chemi

V dnešní době chemii dělíme na několik oborů.

Obecná chemie - se zabývá strukturou látek a zákonitostmi chemických reakcí, mnohdy splývá s fyzikální chemií.

Anorganická chemie - studuje chemické prvky a jejich sloučeniny, kromě většiny sloučenin uhlíku.

Organická chemie - zkoumá značnou část sloučenin uhlíku, tzv. uhlovodíky a jejich deriváty.

Biochemie - studuje přírodní látky a chemické procesy probíhající v živých organizmech.

Analytická chemie - zkoumá neznámé látky a určuje jejich složení s využitím fyzikálně- chemických metod.

Fyzikální chemie - zabývá se aplikací fyzikálních metod a zákonů v chemii.

Jaderná chemie - popisuje veškeré procesy probíhající v jádře atomu.

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

1) Při zasažení kyselinou nebo hydroxydem

Potřísněnou pokožku budeme omývat velkým množstvím tekoucí vody, zasažené oči budeme promývat proudem vody. Při požití vypláchneme ústa vodou a budeme pít vodu. Nebudeme vyvolávat zvracení. Při zásahu očí a po požití kyseliny nebo hydroxidu zajistíme co nejrychleji lékařskou pomoc.

2) Při popáleninách

a) I. stupně (zarudlá místa) - postižené místo budeme omývat proudem studené vody minimálně 10 minut;

b) II. stupně (zarudlá místa, tvoří se puchýře) - postižené místo budeme omývat proudem studené vody minimálně 10 až 15 minut a následně postižená místa sterilně překryjeme;

c) III. stupně (stržené puchýře, seškvařená kůže) - postižené místo sterilně překryjeme a co nejrychleji zajistíme lékařskou pomoc.

 

Zpět na úvod 

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov