Voda

Voda

Přibližně 75 % zemského povrchu pokrývá voda. Na Zemi se voda vyskytuje ve všech skupenství. V pevném skupenství ji můžeme nalézt v oblasti zemských pólů nebo na horách ve formě ledu a sněhu. V kapalném skupenství ve formě vody se vyskytuje v oceánech, mořích, řekách, jezerech nebo jako voda podzemní. V plynném skupenství je voda obsažena v zemské atmosféře ve formě vodní páry.

Většinu vody na Zemi, asi 97 %, tvoří voda slaná, 2 % jsou v podobě ledu a sněhu. Pro lidskou potřebu je použitelné 1 % vody, které nazýváme vodou sladkou.

Chemicky čistou vodou je voda destilovaná, které má v každé své části stejné chemické složení, které můžeme vyjádřit chemickým vzorcem – H2O. V přírodě se voda vyskytuje ve formě různorodé směsi, která je složená z čisté vody, rozpuštěných minerálních látek, kyslíku, oxidu uhličitého, mikroorganizmů a pevných nečistot.

Vlastnosti vody

Čistá voda je bezbarvá kapalina, bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa je teplota tání vody 0°C a teplota varu vody 100°C. Voda má největší hustotu při teplotě 3,98°C, která je 1000 kg/m3. V přírodě můžeme pozorovat tzv. koloběh vody, který je založen na změnách jejího skupenství (viz Obr. č. 2). V lidském organizmu je průměrně 50 – 60 % vody.

 

 

Dělení vody

Vodu dělíme podle třech kritérií.

1. Podle místa, kde se voda nachází
a) Podzemní vodu – vrty, studny, prameny, gejzíry.
b) Povrchovou vodu – oceány, moře, řeky, ledovce, dešťová voda.
2. Podle obsahu rozpuštěných látek
a) Destilovaná voda – jedná se o chemicky čistou látku, která neobsahuje rozpuštěné žádné jiné látky. Někdy se též nazývá voda demineralizovaná. Tato voda není vhodná k pití.
b) Měkká voda – obsahuje malé množství rozpuštěných látek. Jedná se zejména o vodu dešťovou nebo vodu povrchovou.
c) Tvrdá voda – obsahuje velké množství rozpuštěných látek. Jedná se zejména o vodu podzemní.
3. Podle obsahu nečistot
a) Pitná voda – jedná se o čistou, ale hlavně zdravotně nezávadnou vodu, která ani z dlouhodobého hlediska nesmí mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Získává se z podzemní vody (prameny a studny) nebo úpravou vody povrchové v úpravnách pitných vod.
b) Užitková voda – na čistotu a zdravotní nezávadnost nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na vodu pitnou. Jedná se zejména o vodu povrchovou. Využívá se v průmyslu, k mytí aut, k praní nebo na toaletách. Nesmí se používat k pití, přípravě potravy, ani k napájení hospodářských zvířat.
c) Odpadní voda – vzniká činností člověka v domácnosti, průmyslu a zemědělství. Před vypuštěním odpadní vody se musí vyčistit v čistírnách odpadních vod. Při nedostatečném vyčištění odpadní vody a jejím následném vypuštění do řek může dojít k závažným ekologickým haváriím.

 

Minerální vody

Minerální vody neboli minerálky jsou vody z přírodních zdrojů. Termín minerální voda není jednoznačný, existuje celá řada definic pro pojem minerální voda. Minerální vody jsou někdy nazývány též jako kyselky. V České republice se jako minerální voda rozumí jakákoliv podzemní voda, která obsahuje vyšší množství rozpuštěných látek, je více proplyněná, zejména oxidem uhličitým, má vyšší teplotu nebo má vyšší radioaktivitu. Tyto její vlastnosti mají většinou blahodárný účinek na lidské zdraví. Proto se minerální vody využívají k prevenci nebo léčbě některých nemocí. V místa, kde se vyskytují minerální vody s léčivými účinky, byly budovány lázně a léčebná zařízení. Nejznámější lázně v České republice jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Luhačovice, Hodonín, Ostrožská Nová Ves a další.
 
 

 

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov