Stavba a složení atomu

Stavba a složení hmoty

 

Částice látek

Veškerá hmota ve vesmíru je složena z částic zvaných atomy. Slovo atom pochází z řeckého slova atomos a znamená nedělitelný.

Atom je základní stavební jednotka hmoty. Skládá se z jádra a obalu.

Jádro atomu je složeno z kladně nabitých protonů a neutronů, které nemají žádný elektrický náboj. Protony značíme p+ a neutrony n0.

Obal atomu je složen ze záporně nabitých elektronů, které značíme e-.

Atom drží pohromadě elektrostatické síly, které působí mezi kladně nabitým jádrem a záporně nabitým obalem. Počet protonů v jádře atomu je shodný s počtem elektronů v obalu, a proto je atom jako celek elektricky neutrální.

Proton je mikročástice s nejmenším kladným nábojem. Počet protonů v jádře atomu nám vyjadřuje tzv. protonové číslo – Z. Uvádí se jako dolní index před značkou prvku, např. 1H, 17Cl, 25Mn…

Neutron je mikročástice bez elektrického náboje.

Elektron je elementární částice s nejmenším záporným nábojem. Elektrony se v obalu atomu pohybují kolem jádra ve vrstvách. Elektronový obal může mít 1 až 7 elektronových vrstev. Počet elektronů v jednotlivých vrstvách je přesně stanoven. Od jádra nejvzdálenější elektronová vrstva se nazývá valenční vrstva a elektrony v této vrstvě se nazývají valenční elektrony, které určují chemické vlastnosti atomu.

Protony a neutrony označujeme společným názvem nukleony. Počet nukleonů v jádře atomu nám vyjadřuje tzv. nukleonové číslo – A, které se uvádí jako horní index před značkou prvku. Počet neutronů v jádře atomu vyjadřuje neutronové číslo – N. Platí A = Z + N.

Hmotnost protonu a neutronu jsou přibližně stejné. Hmotnost elektronu proti hmotnosti protonu můžeme zanedbat, neboť hmotnost elektronu je asi 1836 krát menší než hmotnost protonu. Elektrický náboj protonu a elektronu jsou stejně velké, ale s opačným znaménkem. Veškerá hmotnost atomu je soustředěna v jeho jádře, kdežto objem atomu je tvořen jeho obalem.

 

Zpět na úvod

 

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov