Vzduch

Vzduch

 

Vzduch, je směs zejména plynných látek, které vytvářejí plynný obal Země, který nazýváme atmosféra. Vzduch obsahuje 78 % dusíku, 21 % kyslíku a zbylé 1 % obsahuje oxid uhličitý, vodík, vzácné plyny, vodní páru, prachové nečistoty a mikroorganizmy.

Přítomnost vzduchu na Zemi patří k základním podmínkám života. Všechny živé organizmy, rostliny i živočichové potřebují vzduch k dýchání. Rostliny odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík. Živočichové odebírají ze vzduchu kyslík a vracejí oxid uhličitý.

Kvalita vzduchu je na Zemi velmi rozdílná. Vzduch v průmyslové oblasti je jiný než vzduch třeba na horách. Kvalita vzduchu a jeho znečištění může ovlivnit lidské zdraví. Člověk znečišťuje ovzduší zejména zplodinami, které vypouští tepelné elektrárny, výfukovými plyny automobilů a jedovatými zplodinami, které vznikají při spalování nevhodných paliv, jako jsou guma, plasty a jiné syntetické materiály.

Nepříznivé následky pro život na Zemi může mít zvýšený obsah oxidu uhličitého, který způsobuje tzv. skleníkový efekt. Sluneční záření, které projde atmosférou, se pohltí v zemském povrchu. Část této energie, se od zemského povrchu odrazí a v podobě tepelného záření se vrací zpět do vesmíru. Je-li ve vzduchu větší množství oxidu uhličitého, záření nepronikne až do vesmíru a tím se atmosféra a zpětně i povrch Země ohřívá. Oxid uhličitý v tomto případě zastává podobnou funkci jako sklo ve skleníku. Proces ohřevu povrchu Země a zemské atmosféry nazýváme jako globální oteplování.

Pro zamezení skleníkového efektu a znečišťování ovzduší je v současné době snaha omezit produkci oxidu uhličitého, oxidu siřičitého a jiných plynů vypouštějících se do atmosféry. Průmyslové závody budují vlastní čistící zařízení. Tepelné elektrárny musejí mít odsiřovací zařízení, které má zabránit úniku oxidu siřičitého do atmosféry a následnému vzniku kyselých dešťů. V automobilovém průmyslu se zase vyvíjejí motory a katalyzátory, které mají za úkol snížit spotřebu paliva, ale hlavně snížit množství výfukových plynů.

Vzduch je pro člověka důležitou průmyslovou surovinou. Ze zkapalněného vzduchu se destilací získávají důležité suroviny pro chemický průmysl zejména kyslík, dusík, vodík a vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton a xenon).

Kyslík se využívá v metalurgii při výrobě oceli, do dýchacích přístrojů, ve směsi s acetylenem ke sváření a řezání kovů a v raketové technice. Tlakové láhve s kyslíkem jsou označeny modrou barvou.

Dusík je plyn, který nepodporuje hoření, proto se využívá jako ochranná atmosféra při skladování a přepravě hořlavých látek. Využívá se i v chladírenství jako chladící látka při zamrazování potravin. Dále se využívá, v chemickém průmyslu pro výrobu dalších chemických látek jako je např. amoniak, kyselina dusičná nebo dusíkatá hnojiva.

Vzácné plyny se využívají k plnění balonů (helium), na výrobu zářivých trubic (neon), jako ochranná atmosféra v žárovkách (argon), ve světlech majáků (krypton, xenon) a jako izolační vrstva v plastových oknech (argon).

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov