Chemická reakce

Chemické reakce

Chemická reakce je chemický děj, při kterém z výchozích látek, tzv. reaktantů, vznikají jiné chemické látky, tzv. produkty. Při chemické reakci zanikají původní chemické vazby v molekulách reaktantů a vznikají nové v molekulách produktů.

Chemické reakce se třídí podle společných znaků do několika kategorií. Mezi základní chemické reakce patří:

· slučování (syntéza) – ze dvou reaktantů vzniká jeden produkt;

· rozklad (analýza) – z jednoho reaktantu vzniká více produktů;

· srážecí reakce – z reaktantů v roztoku vzniká alespoň jeden málo rozpustný produkt – sraženina.

· neutralizace – je chemická reakce kyseliny s hydroxidem, při které vzniká voda a sůl příslušné kyseliny.

 

Zákon zachování hmotnosti

Při všech chemických reakcích platí zákon zachování hmotnosti.

Zákon zachování hmotnosti: Hmotnost všech reaktantů před chemickou reakcí je rovna hmotnosti všech produktů po chemické reakci.

 

Chemické rovnice

Chemické reakce popisujeme pomocí chemických rovnic. Jedná se o mezinárodní zápis smluvený zápis. Chemické látky v chemické rovnici zapisujeme pomocí chemických značek a chemických vzorců. Na levé straně uvádíme vždy reaktanty a na pravé straně uvádíme vždy produkty. Průběh chemické reakce znázorňujeme zpravidla šipkou směřující od reaktantů k produktům.

Příklad:

Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2

Zapsanou chemickou rovnici čteme následovně: „Jeden atom zinku reaguje se dvěma molekulami kyseliny chlorovodíkové za vzniku jedné molekuly chloridu zinečnatého a jedné molekuly vodíku.

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov